Information till anställda

Integritetspolicy

Information om säker hantering av personuppgifter för anställda inom Dreamwork Scandinavia AB

25 maj 2018 ändras lagstiftningen i EU rörande behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen (PuL) ersätts av Dataskyddsförordningen GDPR, som syftar till att stärka ditt skydd och din personliga integritet vid hantering av personuppgifter.

Dreamwork Scandinavia AB med organisationsnummer 556695-7600, nedan Dreamwork, vill med denna skrift informera dig om bolagets personuppgiftsbehandling med anledning av din anställning, utöver information i vår integritetspolicy. Personuppgiftsansvarig är Dreamwork, dataskyddsombud samt kontaktuppgifter framgår av den Integritetspolicy som finns på www.dreamwork.se.

 

Övergripande information om personuppgiftsbehandlingen

Dreamwork kommer att behandla bl a ditt namn, personnummer, kontakt- och löneuppgifter för att fullgöra anställningsavtalet med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Även information från utvärderingar, utvecklingssamtal och dylikt behandlas och lagras. Behandlingens ändamål är främst personaladministration, t ex att identifiera dig och din anställning, sköta schemaläggning samt administrera frånvaro, upprätta och skicka lönespecifikationer, anmäla dig till eventuella kurser, skicka försäkringsbrev och andra avtal, anmäla dig till avtalade försäkringar samt administrera lön, andra ersättningar och förmåner.

Personuppgifter för ovannämnda ändamål kommer att sparas under hela din anställning. Personuppgifterna kommer även sparas efter att din anställning avslutats under så lång tid som eventuella rättigheter och skyldigheter på grund av anställningen kan uppkomma.

Dreamwork kommer att, för att fullgöra skyldigheter och rättigheter enligt anställningsavtalet, behandla dina kontouppgifter främst för att betala ut lön, göra justering på lön, eventuella andra ersättningar och förmåner.

Dreamwork kommer i förekommande fall behandla uppgifter om bland annat din hälsa för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter enligt gällande lagar, exempelvis för att avgöra orsak till frånvaro, betala ut sjuklön och sjuklönetillägg samt fullgöra sitt rehabiliteringsansvar enligt bland annat arbetsmiljölagstiftningen. Uppgifter om frånvaro kommer att sparas under din anställning och för tid därefter under vilket arbetsgivarintyg kan begäras. Eventuella uppgifter om sjukfrånvaro och hälsa kommer att sparas efter anställningens upphörande under så lång tid som eventuella krav på grund av anställningen kan uppkomma.

Dreamwork kommer i förekommande fall behandla ditt namn, personnummer samt uppgift om medlemskap i fackförening för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter och rättigheter enligt arbetsrätten, främst enligt medbestämmandelagen samt gällande kollektivavtal. Uppgift om medlemskap i fackförening kommer att raderas efter att Dreamworks skyldigheter och rättigheter enligt arbetsrätten har fullgjorts och upphört. Uppgifter för detta ändamål kommer att sparas under din anställning och även efter det att din anställning avslutats under så lång tid som rättsliga anspråk kan göras gällande.

Dreamwork kommer i förekommande fall att behandla uppgifter såsom exempelvis din hälsa, frånvaro, prestation, kompetens, och eventuell misskötsamhet för att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter enligt arbetsrätten. Uppgifterna kommer att sparas under din anställning och kommer efter din anställnings upphörande raderas när rättsliga anspråk inte längre kan göras gällande.

Dreamwork kommer att hantera och lagra kontaktuppgifter till närmast anhöriga (sk ICE). Dessa kontakter används enbart vid tillfällen av akut karaktär.

 

Externa mottagare av personuppgifter

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, dvs administrera lön, skatt och i förekommande fall frånvaro, kommer Dreamwork översända bl a ditt namn, personnummer, löneuppgifter och i förekommande fall frånvaro till Försäkringskassan, Skatteverket samt andra myndigheter när det är nödvändigt.

För att fullgöra skyldigheter enligt ditt enskilda avtal och kollektivavtal kommer bl a ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter skickas till försäkringsbolag och andra samarbetspartners till Dreamwork. För att anmäla dig till externa kurser för fortbildning kommer främst ditt namn och kontaktuppgifter översändas till utbildningsbolag som Dreamwork anlitar för personalens fortbildning.

För att fullgöra förpliktelser och utöva våra särskilda rättigheter inom arbetsrätten kommer i förekommande fall uppgift om din facktillhörighet, namn, personnummer, prestation, frånvaro, kompetens och eventuell misskötsamhet överlämnas till arbetstagarorganisationer/facklig organisation och/eller ombud.

För att fullgöra förpliktelser och utöva våra särskilda rättigheter inom arbetsrätten kommer i förekommande fall uppgifter om namn, personnummer och din hälsa överlämnas till företagshälsovården, försäkringsbolag, myndigheter, arbetstagarorganisation/facklig organisation och/eller ombud.

För att fullfölja våra gemensamma förpliktelser mot uppdragsgivare kommer dina personuppgifter att delas med vår uppdragsgivare. Dreamwork kan i syfte att presentera dig för annan uppdragsgivare under din anställning överföra CV och andra personuppgifter till uppdragsgivare.

Dina personuppgifter hanteras i administrativa- och statistiska system och kan överföras till tredje land, under förutsättning att detta kan ske till adekvat säkerhetsnivå motsvarande Privacy Shield.

Då du använder våra webbaserade tjänster samlas information in om dina besök på webbplatserna. Vi hänvisar till vår integritetspolicy som finns publicerad på www.dreamwork.se för information kring denna insamling och behandling av dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter m.m.

Du har rätt att av Dreamwork begära tillgång till och rättelse av personuppgifter som rör dig. Skicka din begäran om registerutdrag till kontaktinformationen som är tillgänglig i vår integritetspolicy. Registerutdraget skickas normalt till din folkbokföringsadress inom en månad. Om du anser att någon uppgift om dig i ett register är felaktig eller missvisande, kan du kontakta dataskyddsombudet.

Du har rätt att begära radering eller begränsning av behandling av personuppgifter samt framföra invändningar mot behandlingen.

Dreamwork gör i varje enskilt fall en bedömning av om en sådan begäran kan beviljas. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.

Dreamwork måste, enligt vad som framgår under punkten 1 ovan, behandla flera personuppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt anställningsavtalet med dig och för att fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten. För dessa ändamål har du en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna.

Eventuella frågor hänvisas till vårt Dataskyddsombud Anders Larsson som du når på dpo@dreamwork.se alternativt:

Dataskyddsombud
Dreamwork Scandinavia AB
Drottninggatan 1
252 21 Helsingborg

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag