Integritetspolicy

Integritetspolicy Dreamwork Scandinavia AB

Vi på Dreamwork och våra dotterbolag behandlar alltid den information som anförtros oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att vi ska kunna hjälpa dig och du ska känna dig trygg hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig.

Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I Integritetspolicyn kan du också läsa vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Kontaktuppgifter
Ansvarig för denna webbplats är Dreamwork Scandinavia AB, Drottninggatan 1, 252 21 Helsingborg.

Uppgifter som samlas in via webbplatserna
Vi samlar in information om ditt besök på våra webbplatser. Den mesta informationen är anonym och används för statistik- och beteendeändamål för att vi ska kunna förbättra våra webbtjänster. Vi knyter inte denna information direkt till dig som person.

Genom att aktivt fylla i formulärfält och skicka in denna data till oss får vi tillgång till denna data och kan knyta den till din användning av vår webbplats. Dessa formulär är bland annat ansökningsformulär där du söker en tjänst, olika kontakt- och anmälningsformulär samt förfrågningsformulär. Vi kan även använda den data som du tillhandahåller för att personifiera webbplatsen för dig som besökare.

Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skapa förståelse för och hålla kontakt med våra besökare samt för marknadsföring.

För detta syfte använder vi Google Analytics, HotJar, LinkedIn och SharpSpring.

Annonsering och spårning
Dreamwork använder sig av så kallade pixeltracking för våra annonspartners. Dessa är Albacross, Google Adwords, LinkedIn samt Facebook. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse för att tillhandahålla marknadsföring.

Att söka en ny karriär med Dreamwork
I samband med att du söker en ledig tjänst, registrerar ditt CV eller på annat sätt söker en ny karriär med hjälp av oss på Dreamwork, måste du godkänna våra villkor. Dessa är tillgängliga vid registrering samt på denna länk.

Dreamwork är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramarna för en rekryterings- eller uthyrningsprocess – detta beror på att vi utvecklat våra processer och bestämmer hur behandlingen utformas – vilket gör att Dreamwork intar en självständig ställning i förhållande till vår uppdragsgivare. Vår uppdragsgivare är därmed personuppgiftsansvarig för den behandling som de utför.

Kandidatdatabas
Vi behandlar dina personuppgifter i vår kandidatdatas med strikt sekretess. Vi gallrar regelbundet bort inaktuella uppgifter. Se även ”Villkor för att söka ny karriär”.

Cookie info
Våra webbplatser använder cookies, både sessionscookie som lagras tillfälligt under ditt besök och därefter försvinner när du stänger din webbläsare, dels permanenta cookies som ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Vill du inte tillåta oss att spara cookies kan du stänga av detta i din webbläsare.

Överföring till tredje land
Personuppgifter lagras och behandlas inom EU / EES, sådant tredjeland som anses av Europeiska kommissionen för att ha tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter.

Marknadsföring baserat på en intresseavvägning
I syfte att tillhandahålla marknadsföring om vårt tjänsteutbud kan vi komma att behandla personuppgifter avseende befintliga och potentiella kunders företrädare. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter. De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter till arbetsplatsen samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. Du har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

Genomförande av marknadsaktivitet
I de fall du aktivt har anmält sig till en marknadsaktivitet (föreläsning, event, seminarium etc) kommer Dreamwork och eventuella partners att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för att genomföra aktiviteten. Den lagliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra vårt åtagande vid aktivitetsanmälan. Dreamwork kan också använda denna information för marknadsaktiviteter där den lagliga grunden är intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att informera om vårt tjänsteerbjudande samt erbjuda olika marknadsaktiviteter.

Varifrån samlas uppgifterna in
Namn och kontaktuppgifter till dig samlas in dels från externa adresskällor, dels från dig själv. Ytterligare uppgifter som samlas in kommer från formulär som du själv fyller i och aktivt skickar din data till oss, samt automatisk insamling för statistikändamål och användaranalys.

Vem kan vi dela dina personuppgifter med?
Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Dreamwork som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock komma att behöva dela din information i enlighet med nedan:

  • I det fall du ingår i en rekryteringsprocess kan Dreamwork komma att dela dina personuppgifter med vår kund, det vill säga Dreamworks uppdragsgivare
  • Vi kan komma att dela din information med interna och externa IT-leverantörer. Även andra leverantörer som Dreamwork väljer att anlita kan komma att ta del av din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden gentemot Dreamwork
  • I de fall där nationell, eller EU-lagstiftning, kräver det kan vi komma att dela dina uppgifter med vissa myndigheter
  • Vi kan komma att dela, eller överföra, dina personuppgifter i samband med fusion, försäljning av företagstillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag

Dina rättigheter
Rätt till tillgång (registerutdrag)
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från Dreamwork om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag.

Rätt till rättelse
Om du anser att en uppgift som hänför sig till dig är felaktig eller ofullständig, har du även rätt att begära rättelse.

Rätt att motsätta sig behandling för direktmarknadsföringsändamål
Är det fråga om behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål äger du rätt att, när som helst, motsätta sig den och begära att du avregistreras från fortsatta utskick genom att anmäla detta, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i respektive utskick.

För att motsatta sig behandling inom alla utskick vänligen kontakta dpo@dreamwork.se.

Rätt att motsätta sig behandling som stödjer sig på berättigade intresse
Utöver ovanstående rättigheter har du även, i den utsträckning gällande dataskyddslagstiftning föreskriver det, rätt att motsätta sig behandlingar som stödjer sig på Dreamworks berättigade intresse. Dreamwork får dock fortsätta att behandla dina personuppgifter, trots att du har motsatt sig behandlingen, om Dreamwork har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Rätt att begära begränsning eller radering, alternativt rätt att invända emot behandling samt dataportabilitet
Du har rätt att begära begränsning eller radering av dina personuppgifter eller rätt att invända mot behandlingen. Under vissa förutsättningar har du även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig.
Dreamwork har dock alltid rätt att behandla personuppgifter som krävs för att vi ska fullgöra våra förpliktelser enligt lagkrav, myndighetskrav samt ingångna avtal.

Frågor och synpunkter

Vid frågor om behandlingen av personuppgifter vänligen vänd dig till oss på dpo@dreamwork.se alternativt: Dataskyddsombud, Dreamwork Scandinavia AB, Drottninggatan 1, 252 21 Helsingborg.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen om du har klagomål kring vår behandling av personuppgifter.

Auktoriserat RekryteringsföretagAuktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Omställningsföretag